Selecteer een pagina

Gebruiksvoorwaarden

 

Artikel 1 Definities

In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende termen, met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt:

Vantage: Vantage Solutions BV, de gebruiker van de onderhavige voorwaarden, gevestigd te Landsmeer, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 59066679.

Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Vantage een Overeenkomst heeft gesloten, alsmede iedere andere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de Site, Online Toepassingen, Fora, Services en overige op de Site door Vantage aangeboden producten of diensten.

Overeenkomst: iedere tussen Vantage en de Gebruiker met betrekking tot het gebruik van de Site tot stand gekomen overeenkomst, waarvan deze gebruiksvoorwaarden deel uit maken, alsmede de overige op de rechtsverhouding met de Gebruiker toepasselijk verklaarde uitingen.

Site: www.vantage.nl.

Gebruikersaccount: het persoonlijk account van de Gebruiker waartoe hij middels een gebruikersnaam en/of e-mailadres, alsmede een door de Gebruiker geheim te houden wachtwoord toegang verkrijgt  en hem in staat stelt de Site, de Online Toepassingen, de Fora en/of Services te gebruiken.

Materiaal: informatie in beeld, geschrift of welke vorm dan ook, vermeld, weergegeven of te gebruiken op of middels de Site, of daarvan te downloaden.

Fora: via de Site te ontsluiten online discussieruimtes voor Gebruikers waarbinnen zij vragen kunnen stellen en beantwoorden.

Online Toepassingen: op de Site aangeboden online hulpmiddelen, software en overige producten welke Vantage, direct of in licentie, aanbiedt gericht op het ondersteunen van Gebruikers bij het verkennen, herkennen, onderzoeken en oplossen van een conflictsituatie of samenwerkingsprobleem, tenminste inhoudende maar niet beperkt tot online scans, online testen, Persoonlijk Logboek en mediationsoftware.

Persoonlijk Logboek: Online Toepassing op de Site waarmee een Gebruiker zelfstandig zijn conflictsituatie aan kan pakken of deze naar eigen inzicht kan onderzoeken en waarin communicatie tussen de Gebruiker en Vantage mogelijk kan worden gereguleerd en vastgelegd.

Professional: een mediator, coach of consultant met wie Vantage een (raamwerk)Overeenkomst heeft gesloten.

Services: mediation-, coaching-, counseling- of consultingdiensten die in online, offline of in een hybride vorm door Vantage worden aangeboden.

Testen: alle scans en testen die Vantage aanbiedt, zowel online als offline, zowel in eigen beheer als in beheer van derden, gebruikmakend van eigen software van Vantage, vanaf servers die in beheer zijn van Vantage of via derden in licentie gegeven aan Vantage.

In deze gebruiksvoorwaarden verwijzen de woorden “u” en “uw” naar elke klant, Sitebezoeker, Gebruiker of online bijdrager. “Wij”, “ons” en ” onze ” verwijst naar Vantage, Online Toepassingen, Fora en Services zoals deze door Vantage worden geleverd of via de Site ter beschikking of open worden gesteld. Uit praktische overwegingen wordt in deze gebruiksvoorwaarden ‘hij’ of ‘hem’ gebruikt waarmee net zo goed wordt bedoeld ‘zij’ en ‘haar’.

Artikel 2 Algemene bepalingen

 1. Door het gebruik van de Site en de daarmee te ontsluiten Online Toepassingen, Fora en Services, gaat u ermee akkoord te zijn gebonden aan deze gebruiksvoorwaarden.
 2. Het is uw verantwoordelijkheid om van deze gebruiksvoorwaarden periodiek kennis te nemen. Als u op enig moment deze gebruiksvoorwaarden onaanvaardbaar vindt of als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, wordt u verzocht de Site en de daarmee de Online Toepassingen, Fora en Services niet (langer) te gebruiken. Vantage behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Van een wijzing zal Vantage nadrukkelijk mededeling doen onder vermelding van de datum van inwerkingtreding van deze wijzigingen. Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden kunt u contact opnemen middels info@vantage.nl.
 3. U verklaart dat op het moment dat u de Site of Online Toepassingen gebruikt, u tenminste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, niet onder enige vorm van curatele staat, en daarmee bevoegd bent tot het aangaan van enig contract dat u met behulp van de Site of via de Site kan afsluiten.
 4. Toegang tot en gebruik van de Site en de daarmee te ontsluiten Online Toepassingen, Fora en Services zijn onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden, tenzij (elders) uitdrukkelijk anders is bepaald. Gebruik van de Site en de daarmee te ontsluiten Online Toepassingen, Fora en Services betekent dat u de gebruiksvoorwaarden en overige op de Site, Online Toepassingen, Fora en Services vermelde aanvullende voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.
 5. Op de Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden bij voorkeur beslecht in onderling overleg of via mediation en zullen waar nodig worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter te Haarlem.

Artikel 3 Beperkte toepasbaarheid en disclaimer

 1. De Site bevat algemene informatie over veelvoorkomende problemen, zowel juridisch als anderszins, van personen en organisaties die te maken hebben met een onderling conflict of samenwerkingsproblemen. Omdat wet- en regelgeving snel wijzigt, kan Vantage niet garanderen dat alle informatie op de Site en daarmee te ontsluiten Online Toepassingen, Fora en Services volledig en/of actueel is.
 2. Vantage verstrekt geen juridisch advies en kan ook niet geacht worden dat op enig moment te doen. Alle informatie verstrekt op onze Site, binnen de Online Toepassingen en informatie door Gebruikers gedeeld op de Fora, kan nimmer in de plaats treden van juridisch advies. Voor informatie over uw juridische positie, wettelijke rechten en plichten, op u van toepassing zijnde feiten en omstandigheden, dient u zich te wenden tot een gespecialiseerde juridisch adviseur of advocaat.
 3. Deze gebruiksvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de disclaimer zoals deze is opgenomen op de Site. Deze disclaimer is in te zien door hier te klikken. Waar deze gebruiksvoorwaarden strijdig zijn met de disclaimer, prevaleert hetgeen in de disclaimer is beschreven zonder afbreuk te doen aan hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is opgenomen.
 4. Vantage is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit of in verband staat met de toegang tot of het gebruik van de Site en de daarmee te ontsluiten Online Toepassingen, Fora of Services, alsmede het gebruik en de verspreiding van informatie die daarop aanwezig is of daaraan wordt toegevoegd. Resultaten naar aanleiding van afgenomen Tests pogen de Gebruiker naar beste inzicht en vermogen te adviseren, instrueren en te informeren. Testresultaten worden echter op eigen risico van de Gebruiker door hem aangewend. Vantage aanvaardt voor schade in verband met het gebruik van testresultaten, door zowel de Gebruiker als derden, geen enkele aansprakelijkheid.
 5. Door de Site te gebruiken of door Materiaal te downloaden van de Site, gaat u ermee akkoord dat u zich zult houden aan deze gebruiksvoorwaarden. Als u er niet mee akkoord gaat om zich te houden aan deze voorwaarden, gebruik de Site dan niet en download geen Materiaal van de Site.
 6. U erkent dat door u in staat te stellen om inhoud of Materialen te bekijken en/of te verspreiden via onze Site en de daarmee te ontsluiten Online Toepassingen, Fora of Services, Vantage geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot of in verband met de inhoud daarvan. Vantage draagt geen plicht om de Site en de daarmee te ontsluiten Online Toepassingen, Fora of Services te monitoren voor ongepaste of onrechtmatige inhoud. Vantage aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, claims voor laster, smaad, schending van of inbreuk op de privacy en publiciteitsrechten, obsceniteit, pornografie, godslastering, fraude of bedrog. Niettegenstaande het voorgaande behoudt Vantage zich het recht voor om content op de Site te allen tijde en naar eigen goeddunken te blokkeren of te verwijderen.

Artikel 4 Beperkte licentie

 1. Onder toepassing van deze gebruiksvoorwaarden kent Vantage u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt gebruiksrecht toe om de Site en de daarmee te ontsluiten Online Toepassingen, Fora, Services en Materiaal te gebruiken. U gaat ermee akkoord om de werking van de Site en daarmee te ontsluiten Online Toepassingen, Fora en Services op geen enkele manier te storen of te proberen om deze werking te storen.
 2. Vantage geeft u toestemming om Materiaal op de Site en daarmee te ontsluiten Online Toepassingen, Fora en Services te bekijken en te downloaden, voor persoonlijk c.q. voor strikt intern gebruik binnen uw onderneming. Deze toestemming betreft geen overdracht van eigendom of andere rechten ten aanzien van het Materiaal of kopieën daarvan. Deze toestemming wordt voorts verleend met inachtneming van de volgende beperkingen: a) u dient alle berichten met betrekking tot auteursrechten en andere eigendomsrechten op het Materiaal of kopieën daarvan intact te laten; b) u mag het Materiaal op geen enkele manier wijzigen, reproduceren, openbaar maken, anderszins verspreiden of gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij voor een concreet geval anders is overeengekomen;
 3. U gaat ermee akkoord zich te houden aan alle bijkomende beperkingen die vermeld worden op de Site welke regelmatig bijgewerkt wordt. Op de Site en daarmee te ontsluiten Online Toepassingen, Fora en Services en op al het Materiaal rusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten van Vantage, dan wel zijn licentiegevers. Ze worden beschermd door uiteenlopende wetten en verdragen. U gaat ermee akkoord zich te houden aan deze regelingen bij uw gebruik van de Site en daarmee te ontsluiten Online Toepassingen, Fora en Services en het onbevoegd kopiëren van het Materiaal te voorkomen.

Artikel 5 Wijzigingen

Vantage is te allen tijde gerechtigd de Site, onderdelen daarvan en Materiaal, zonder voorafgaande aankondiging, ontoegankelijk te maken, stop te zetten, te wijzigen, te onderbreken of op te heffen. Vantage mag ook limieten opleggen voor bepaalde functies en Services of uw toegang tot delen of tot de hele Site en daarmee te ontsluiten Online Toepassingen, Fora en Services beperken zonder kennisgeving of aansprakelijkheid. Vantage mag de hiervoor gegeven bevoegdheid, rechten en licentie beëindigen. Bij dergelijke beëindiging moet u onmiddellijk al het Materiaal vernietigen c.q. verwijderen.

Artikel 6 Voorwaarden voor het gebruik van de site en data

 1. U kunt gebruik maken van de Site en daarmee te ontsluiten Online Toepassingen, Fora en Services voor het oplossen van uw geschil of samenwerkingsproblemen. U mag de Online Toepassingen slechts gebruiken voor persoonlijk gebruik c.q. voor strikt intern gebruik binnen uw onderneming. Bij Vantage of de partij waarvan Vantage de data betrekt, rusten de auteursrechten, andere intellectuele eigendomsrechten en databankrechten op de data. Het ter beschikking stellen voor het hiervoor geformuleerde doel strekt niet tot overdracht van één of meer van deze rechten.
 2. U bent niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vantage, anders dan door middel van een hyperlink, een directe koppeling of gateway aan te brengen tussen de data op de Site, daarmee te ontsluiten Online Toepassingen, Fora, Services en andere websites, (meta-) zoekmachines of welk ander computernetwerk dan ook.
 3. Bij misbruik van het bovenstaande behoudt Vantage zich het recht voor om het recht om gebruik te maken van de data met onmiddellijke ingang in te trekken, dan wel de toegang tot het zoeken van data te verbieden en daartoe technische voorzieningen te treffen. Vantage en/of zijn toeleveranciers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door gebruik van data.

Artikel 7 Privacy Beleid

 1. Vantage respecteert uw privacy en stelt u in staat om uw persoonlijke gegevens en de wijze waarop deze worden gebruikt te beheren zoals omschreven staat in ons privacy beleid. Een volledige weergave van ons huidige privacy beleid is te vinden door hier te klikken. Vantage’s privacy beleid maakt uitdrukkelijk deel uit van de overeenkomst. Waar deze gebruiksvoorwaarden strijdig zijn met het privacy beleid, prevaleert hetgeen in het privacy beleid is vermeld zonder afbreuk te doen aan het overige dat in deze gebruiksvoorwaarden is opgenomen.
 2. Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, gebruik maakt of de toegang verwerft tot bepaalde delen van de Site of daarmee te ontsluiten Online Toepassingen, Fora en Services, informatie opvraagt bij ons, of anderszins gebruik maakt van de Site of daarmee te ontsluiten Online Toepassingen, Fora en Services, bent u verplicht volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken zoals gevraagd op de van toepassing zijnde (online) formulieren. U kunt ook worden gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven. U bent volledig verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord. Het is onder geen enkele voorwaarde toegestaan in te loggen met een gebruikersnaam of wachtwoord welke u niet toebehoren. U zult Vantage onmiddellijk waarschuwen zodra u ongeoorloofd gebruik van uw login, gebruikersnaam of wachtwoord waarneemt. Vantage is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden als gevolg van het feit dat iemand anders zonder uw medeweten gebruik maakt van uw login of wachtwoord. Wanneer u gebruik maakt van een login of wachtwoord welke niet aan u toebehoort, kunt u aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die Vantage of derden daardoor lijden.
 3. In verband met het gebruik van bepaalde Vantage Online Toepassingen of Services, kan u gevraagd worden om persoonlijke informatie te verstrekken. Deze informatie zal overeenkomstig ons privacy beleid worden verwerkt.

Artikel 8 Eigendom

De Site en de daarmee te ontsluiten Online Toepassingen, Fora en Services zijn direct of in licentie verkregen eigendom van Vantage en worden geëxploiteerd door Vantage. De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo’s en afbeeldingen die de producten en Services van Vantage en/of zijn groepsmaatschappijen herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de Site zijn het eigendom van Vantage en/of zijn groepsmaatschappijen en/of zijn toeleveranciers. Behalve indien uitdrukkelijk anders is bepaald door Vantage, mag geen van de hierbedoelde zaken worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, gedownload, geüpload, gepost, doorgegeven of gedistribueerd worden op welke manier dan ook. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van wat hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Vantage en/of zijn toeleveranciers.

Artikel 9 Websites van derde partijen

Als een service voor u geeft Vantage op de Site en daarmee te ontsluiten Online Toepassingen, Fora en Services soms links naar websites van derden. Als u deze websites gebruikt, moet u de Site verlaten. Als u beslist om gelinkte websites te bezoeken, doet u dat op uw eigen risico en bent u zelf verantwoordelijk voor het nemen van alle nodige maatregelen om u te beschermen tegen virussen of andere destructieve elementen. Vantage aanvaardt geen enkele garantie of aansprakelijkheid in verband met de inhoud van gelinkte websites. Links houden niet in dat Vantage enig(e) handelsmerk, handelsnaam, logo of auteursrechtsymbool dat afgebeeld wordt op, of toegankelijk is via de links, sponsort, ondersteunt, affilieert, verwant is met, wettelijk bevoegd is om deze te gebruiken, of dat rechthebbenden van gelinkte websites bevoegd zijn om handelsmerken, de handelsnaam, het logo of auteursrechtsymbool van Vantage te gebruiken.

Artikel 10 Gebruikerstoegang

 1. De Site is, met inachtneming van hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is bepaald, vrij toegankelijk. Om toegang te verkrijgen tot de Online Toepassingen en Services, berichten te kunnen plaatsen op de Fora of om op te kunnen treden als Professional is een Gebruikersaccount nodig. Gebruikers die niet als Professional zijn gekwalificeerd kunnen zelfstandig een account aanmaken en beheren. De accounts van Professionals worden aangemaakt en beheerd door Vantage. Op de informatie opgenomen in de accounts is het privacy beleid van toepassing.
 2. Behalve indien de Gebruiker Vantage op de hoogte heeft gebracht van verlies of misbruik van de persoonlijke login of het wachtwoord van een Gebruiker, mag Vantage ervan uitgaan dat het gebruik van de Site en daarmee te ontsluiten Online Toepassingen, Fora en Services overeenstemt met de wil van de Gebruiker en is de Gebruiker verantwoordelijk voor alle handelingen die op zijn Gebruikersaccount worden verricht.
 3. Vantage behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, de toegang tot de Site, en daarmee te ontsluiten Online Toepassingen, Fora en Services of enig gedeelte daarvan zonder voorafgaande kennisgeving af te sluiten of tijdelijk buiten gebruik te stellen in tenminste de volgende gevallen: a) bij onrechtmatig gebruik door de Gebruiker; b) ingeval van mededeling door de Gebruiker aan Vantage van het verlies of de diefstal van de persoonlijke login of het wachtwoord, of van elk misbruik of vermoeden van misbruik van de persoonlijke log in of het wachtwoord door een derde; c) indien Vantage dit nuttig of noodzakelijk acht voor de veiligheid van het systeem, of om zijn belangen of die van de Gebruiker of derden te vrijwaren; d) bij gedrag dat strijdig is met hetgeen is beschreven in de sectie “Bijdragen door Gebruikers” in deze gebruiksvoorwaarden.
 4. Voor het type “Gebruiker Professional” gelden voorts in aanvulling de volgende voorwaarden waaronder Vantage het Gebruikersaccount mag afsluiten of tijdelijk buiten gebruik mag stellen: a) indien de Professional geen deel meer uitmaakt van de organisatie waarmee Vantage een (raamwerk)Overeenkomst heeft afgesloten; b) ingeval van betalingsverzuim ten aanzien van openstaande facturen; c) ingeval van faillissement of gerechtelijke reorganisatie van de Professional; d) bij het verliezen van de professionele kwalificatie die ten grondslag lag aan de Overeenkomst tussen de Professional en Vantage; e) wanneer de Professional zich negatief en schadelijk uitlaat over Vantage, althans de goede naam van Vantage beschadigt door zijn optreden.

Artikel 11 Aanvullende voorwaarden

Voor sommige van Vantage’s Online Toepassingen en Services kunnen aanvullende richtlijnen, regels of voorwaarden gelden. Het gebruik van de Online Toepassingen en Services, alsmede aanvragen daartoe worden geregeld door deze aanvullende voorwaarden. Deze voorwaarden sluiten elkaar niet van toepasselijkheid uit. Als er een conflict tussen deze  gebruiksvoorwaarden en de aanvullende Voorwaarden bestaat, prevaleren de aanvullende voorwaarden, tenzij de aanvullende voorwaarden uitdrukkelijk vermelden dat deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 12 Bijdragen door gebruikers

 1. Op diverse locaties op de Site en daarmee te ontsluiten Online Toepassingen, Fora en Services worden Gebruikers of andere derde partijen (binnen deze sectie gezamenlijk aangeduid als “Online Bijdragers”) in staat gesteld informatie, forumberichten, antwoorden op forumvragen, blogs en andere inhoud (de “Gebruikersbijdrage”) te posten. Bijdragen aan, de toegang tot en het gebruik van de Gebruikersbijdrage zijn onderworpen aan deze sectie en de andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.
 2. Vantage is niet verantwoordelijk voor, en onderschrijft niet noodzakelijkerwijs, de standpunten van de Online Bijdragers. Adviezen en andere verklaringen van Gebruikers of derden (bijvoorbeeld bloggers) zijn van hen alleen, en vertegenwoordigen niet de mening van Vantage. Gebruikersbijdrage is de verantwoordelijkheid van derden en de juistheid en volledigheid worden niet onderschreven of gegarandeerd door Vantage.
 3. Gebruikers zijn wettelijk en ethisch verantwoordelijk voor enige Gebruikersbijdrage – geschriften, bestanden, foto’s of enig ander werk – die zij plaatsen of verzenden met behulp van de Site en daarmee te ontsluiten Online Toepassingen, Fora en Services en elke andere dienst die interactie of de verspreiding van informatie mogelijk maakt. Door het plaatsen van uw Gebruikersbijdrage, gaat u ermee akkoord dat u geen inhoud zal insturen of posten: a) waarvan bij u bekend dat deze vals, onjuist of misleidend is; b) welke inbreuk maakt op auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten of rechten van publiciteit of privacy; c) die in strijd is met de wet, statuten, verordeningen of regelgeving (waaronder, maar niet beperkt tot, consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, anti-discriminatie of valse reclame); d) waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze lasterlijk, haatdragend, raciaal of religieus bevooroordeeld of beledigend, onrechtmatig bedreigend of onrechtmatig intimiderend, of stimuleert of aanzet tot illegaal gedrag welke schadelijk is voor een persoon of onderneming; e) waarin begrepen zijn advertenties, spam, of inhoud waarvoor u wordt gecompenseerd of enige vergoeding van derden ontvangt; f) welke informatie bevat die verwijst naar andere web- of mailadressen, telefoonnummers of andere contactinformatie; g) welke computervirussen, zogenaamde worms of andere potentieel schadelijke computerprogramma’s of bestanden bevat; h) die anderszins in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden.
 4. U behoudt het auteursrecht op alle werken die u maakt en post als Gebruikersbijdrage, tenzij u hiervan uitdrukkelijk afziet. Bij het plaatsen van een Gebruikersbijdrage machtigt u anderen die hier middels de Site toegang tot hebben om daarvan gebruik te maken, waaronder begrepen het maken van links of het reposten, maar niet het op andere wijze reproduceren of verspreiden daarvan, tenzij u daarvoor toestemming heeft geven. U hebt het recht om uw Gebruikersbijdrage op elk moment verwijderen. Voor onrechtmatig gebruik van Gebruikersbijdragen door derden, draagt Vantage geen enkele aansprakelijkheid.
 5. Vantage heeft het recht (maar niet de verplichting), Gebruikersbijdragen naar eigen goeddunken te bewerken, te redigeren, te verwijderen, opnieuw te categoriseren of naar een meer geschikte locatie of anderszins te verplaatsen.

Artikel 13 Fora

 1. Iedere Gebruiker dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Site en daarmee te ontsluiten Online Toepassingen, Fora en Services in het algemeen en de Fora in het bijzonder en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Vantage mag worden verwacht van een zorgvuldige Gebruiker. In het bijzonder zal de Gebruiker: a) zich houden aan de “netiquette” regels (te vinden op www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt); b) zich houden aan de voorschriften en richtlijnen die zijn opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden; c) geen handelingen verrichten of Gebruikersbijdrage plaatsen die in strijd zijn met wet- of regelgeving, de goede zeden of de openbare orde; d) alle op de Site weergegeven of anderszins aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen in acht nemen; e) geen inbreuk maken op of anderszins in strijd handelen met intellectuele eigendomsrechten van Vantage of derden; f) geen handelingen verrichten of Gebruikersbijdrage plaatsen die overlast veroorzaken voor andere Gebruikers van de Site en daarmee te ontsluiten Online Toepassingen, Fora en Services; g) geen spam of andere ongewenste berichten verspreiden middels de systemen van of vanwege Vantage; h) geen Materiaal van Vantage of andere Gebruikers wijzigen, wissen of onbruikbaar maken; i) geen malware verspreiden; j) geen robots, spiders, toepassingen voor het doorzoeken van websites of andere programmatuur voor het zoeken of indexeren van (delen van) de Site en Gebruikersbijdrage van Gebruikers inzetten; k) de beveiliging van de Site en daarmee te ontsluiten Online Toepassingen, Fora en Services niet ontwijken of verwijderen.
 2. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van alle Gebruikersbijdragen die via zijn Gebruikersaccount op de Fora worden geplaatst. Vantage adviseert Gebruikers om geen persoonlijke informatie op de Fora te plaatsen zoals adresgegevens, telefoonnummers of financiële informatie.
 3. De Gebruiker erkent dat Vantage niet verplicht is om actief Gebruikersbijdragen te beheren en voor plaatsing op de Site of Fora te controleren of te monitoren. Vantage staat niet in voor de kwaliteit, juistheid of rechtmatigheid van de Gebruikersbijdragen op de Fora.
 4. Indien Vantage vaststelt dat bepaalde Gebruikersbijdragen niet aan de specifieke voorwaarden van de Fora voldoen, kan Vantage dit onderzoeken en waar nodig de inhoud of vormgeving van deze Gebruikersbijdrage naar eigen goeddunken wijzigen of verwijderen. Vantage mag de inhoud of de vormgeving van de Gebruikersbijdrage ook wijzigen om de leesbaarheid of de algemene kwaliteit van de Site te waarborgen. Vantage is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van de in dit lid genoemde activiteiten.
 5. De Gebruiker mag, ter uitsluitende beoordeling van Vantage, geen Gebruikersbijdrage op de Site of de Fora plaatsen: a) die in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden; b) die de privacy of persoonlijke levenssfeer van anderen schendt; c) die (seksueel) intimiderend, beledigend, discriminerend of van pornografische aard is of die anderszins naar algemene maatstaven als controversieel moet worden beschouwd; d) daarin een foto of afbeelding is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming; e) die grievend is voor andere Gebruikers; f) voor reclame- of marketingdoeleinden.
 6. Indien een Gebruiker meent dat een andere Gebruiker of een bezoeker van de Site handelt in strijd met deze paragraaf, kan hij Vantage hiervan op de hoogte stellen via info@vantage.nl.

Artikel 14 Beveiliging

 1. Hoewel we een absolute garantie voor de beveiliging van het systeem niet kunnen toezeggen, neemt Vantage redelijke maatregelen om de veiligheid in verband met het gebruik van de Site te handhaven, onder andere door het gebruik van een beveiligde webomgeving. Als u redenen heeft om aan te nemen dat de beveiliging van het systeem is geschonden, neemt u dan contact met ons op via info@vantage.nl.
 2. Als Vantage vaststelt dat bestanden of processen die toebehoren aan een Gebruiker een bedreiging vormen voor de goede technische werking van de Site, de Online Toepassingen, Services of onze overige systemen, dan wel voor de veiligheid van andere Gebruikers, dan heeft hij het recht om deze bestanden te verwijderen of om die processen te stoppen. Als Vantage vermoedt dat de identiteit of login van een Gebruiker wordt misbruikt door een derde, kan Vantage tijdelijk de toegang van de betreffende Gebruiker uitschakelen om de beveiliging van het systeem te waarborgen. In al deze gevallen zal Vantage zo spoedig mogelijk contact opnemen met de Gebruiker.

Artikel 15 Ongevraagd toezenden van informatie

Behalve in verband met het gebruik van de Online Toepassingen en/of uitvoering van Services van Vantage verzoeken wij u niet ongevraagd vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie aan ons te doen toekomen via de Site en daarmee te ontsluiten Online Toepassingen, Fora en Services. Alle opmerkingen, feedback, informatie of Materiaal op deze wijze toegezonden aan Vantage wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en als eigendom van Vantage. Het staat Vantage vrij om deze ongevraagd toegezonden informatie onbeperkt te gebruiken en/of te verspreiden voor welk doel dan ook.

Artikel 16 Copyrights en handelsmerken

 1. De Site en alle daarop door Vantage geplaatste content, zoals ontwerpen, teksten, afbeeldingen, zijn een Copyright© van Vantage. Wij behouden ons alle rechten dienaangaande voor.
 2. Vantage, Vantage Mediation, Vantage Conflictcoaching, Vantage Coaching, Delta Program, Vantage Delta Program, Vantage Explore, Vantage Active, Vantage Base, Vantage Counseling, Vantage Release, CCSI, Conflict Coping Styles Inventory, Vantage Escalatiescan, Vantage Quick Scan, Vantages Options Scan, het Vantage logo, alle afbeeldingen en tekst, alle koppen, afbeeldingen en pictogrammen zijn dienstmerken, handelsmerken en/of trademarks van Vantage. Alle andere handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo’s hierin geciteerd zijn het eigendom van de rechthebbenden.

Artikel 17 Gebruik contactgegevens

Iedere Gebruiker gaat ermee akkoord dat wanneer hij zijn telefoonnummer en/of e-mailadres opslaat in zijn Gebruikersaccount of deze via ‘contact’, ‘bel mij’ of anderszins met ons deelt, dat Vantage deze gegevens mag gebruiken om de Gebruiker, met behulp van deze gegevens, rechtstreeks te benaderen.

Artikel 18 Slotbepalingen

 1. Vantage behoudt zich het recht voor om Services aan iedereen te weigeren en toegang tot de Site voor individuele Gebruikers op elk moment te beperken, dan wel individuele Gebruikers van toegang tot de Site uit te sluiten.
 2. Deze gebruiksvoorwaarden gelden onverkort voor Professionals waarmee Vantage een (raamwerk)overeenkomst heeft gesloten. Indien er sprake is van strijdigheid tussen deze gebruiksvoorwaarden en de (raamwerk)overeenkomst tussen Vantage en de Professional, prevaleert deze laatste tenzij in deze (raamwerk)Overeenkomst expliciet overeengekomen is dat deze gebruiksvoorwaarden prevaleren.
 3. Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden geheel of ten dele nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in stand. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
 4. Indien u meent dat uw rechten zijn geschaad of indien u vragen of opmerkingen wilt delen over deze gebruiksvoorwaarden, dan kunt u dit aan ons laten weten via info@vantage.nl of ons aanschrijven op ons zakelijke adres: van Beekstraat 114, 1121 NS Landsmeer t.a.v. de directie.